Kadın Girişimcilere Destek Platformu

Anasayfa Üyeler Bilgi Notları Bir Bilene Sorun Ba�ar� Hikayeleri Forum İletişim

İş Kapatma işlemleri nelerdir?

İşletmenin veya firmanın herhangi bir nedenle kapatılması halinde, vergi dairesinde yapılan kapatma işlemlerinin yanısıra bağlı bulunulan esnaf veya ticaret sicil memurluğunda da kapatma işlemlerinin işletilmesi zorunludur. Kapatma işlemleri işlemler için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

 Fesih veya tasfiye kararı alınması halinde: 
1.      Dilekçe 
2.      Fesih kararı alınmışsa, ortakların tamamı tarafından imzalanmış fesih sözleşmesi (2 nüsha), tasfiye kararı alınmışsa, ortakların tamamı tarafından imzalanmış, noterden onaylı ortaklar kararı (2 nüsha) 
3.      Tasfiye halinde, tasfiye memurlarının açık kimlik bilgilerinin de yer aldığı "Tasfiye Halinde" ibareli imza sirküleri ve nüfus cüzdanı suretleri 
Tasfiyenin tamamlanarak tasfiye sonu kararının alınmasından sonra: 
1.      Dilekçe
2.      Tasfiye sonuna ilişkin noterden onaylı ortaklar kararı
3.      Mal beyannamesi (2 nüsha)
İşi bırakan vergi mükelleflerinin, vergi dairesi nezdinde aşağıdaki belirtilen işlemleri yapmaları gerekir:
·       Kullanılması zorunlu belgelerden (Fatura, Sevk İrsaliyesi vb.) elde kalanlar, “işi terk dilekçesi”yle beraber kapatma tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir.
·       Yazarkasa gibi ödeme kaydedici cihaz varsa vergi dairesindeki kaydının silinebilmesi için mükelleflerin işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içinde
o      yetkili servise başvurarak cihaz hafızasında kayıtlı bulunan bilgileri tespit ettirmesi,
o      cihazın kullanıldığı döneme ilişkin mali hafıza raporlarını aldırması, tutanak hazırlatması ve
o      ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat ederek kaydını sildirmesi gerekmektedir.
Birleşme iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek “yeni bir ticaret” şirketi kurmaları veya şirketlerden birinin kapatılarak var olan diğer ticaret şirketin diğerinin adı altında devam etmesidir. (Türk Ticaret Kanunu. Madde 146).  Kanunen birleşen şirketlerin türlerinin aynı türde olması gerekmektedir. 
İki şahıs şirketinin birleşmesi, birinin kapatılarak diğerinin adı altında çalışmaya devam edilmesi, ya da yeni bir şirket kurulması şeklinde olabilir.
BİRLEŞME İşlemleri sırayla şöyle ifade edilebilir:
1.      Birleşecek şirketlerin yetkili organlarınca birleşme kararının verilmesi, 
2.      Birleşme sözleşmesinin hazırlanması
3.      Birleşen şirketlerden her birinin genel kurul ve/veya ortaklar kurulunca onaylanması
4.      Birleşme kararlarının tescil ve ilanı,
İşletmenizi bir başkasına devrediyorsanız aşağıdaki DEVİR işlemlerini yapmakla yükümlüsünüzdür:
1.      Devrolan şirketin borçlarının nasıl ödeneceğine dair beyanname ile birleşen şirketlerin her birinin müşterek esasa göre hazırlanmış bilançolarının T. Ticaret Sicili Gazetesinde birlikte ilan edilir.
2.      Devrolan şirketlerin özvarlıklarının değeri, ilgili Mahkeme tarafından atanacak bilirkişilerce tespit edilir.
3.      Devir alan şirketin yönetim kurulunca birleşme suretiyle sermaye artırımı yapılmasına ilişkin karar alınır.
4.      Devir alan şirketin bu suretle sermaye artırımı yapılması için düzenlenmiş sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini içeren 3 adet tadil tasarısı ve diğer ilgili belgeler hazırlanır.
5.      Devir alan şirketin sermaye artırımı için genel kurula davet edilir ve karar alınır.
6.      Devir işlemi sicil gazetesinde tescil ve ilan edilir.
İzlenme: 9812 izlenme    Şikayet Et
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Habitat İçin Gençlik Özel Sektör Gönüllüler Derneği İpekyolu Kadın Kooperatifi Umut Işığı Kadın Kooperatifi İlk Adım Sabancı Vakfı